Thành lập Tổ biên tập chuẩn bị nội dung văn kiện phục vụ Đại hội XI của Đảng bộ thành phố trong lĩnh vực kinh tế - xã hội

Ngày 27/07/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3157/QĐ-UBND về Thành lập Tổ biên tập chuẩn bị nội dung văn kiện phục vụ Đại hội XI của Đảng bộ thành phố trong lĩnh vực kinh tế - xã hội (sau đây gọi tắt là Tổ biên tập), cụ thể như sau:

Tổ biên tập gồm có 29 thành viên

- Nhiệm vụ của Tổ biên tập: tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố biên tập  các nội dung báo cáo văn kiện phục vụ Đại hội XI của Đảng bộ thành phố trong lĩnh vực kinh tế - xã hội.

- Cơ chế hoạt động: tổ biên tập sử dụng con dấu của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụThành viên Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được phân công. Tổ biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trần Phát