Thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030" | Thành lập Tổ công tác xây dựng Báo cáo đánh giá quá trình đô thị hóa giai đoạn 2011 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 | Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2659/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2658/QĐ-UBND về Giải thể Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp thành phố | Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả và Khung năng lực của từng vị trí việc làm tại Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố | Kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 | Hội Phổi Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh | Điều chỉnh hạn mức, thời hạn cho vay đối với đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở để tạo lập nhà ở |

Thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030"

Ngày 24/06/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2660/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc), cụ thể như sau:

1. Hội đồng thẩm định gồm có 23 thành viên

2. Tổ giúp việc Hội đồng gồm có 14 thành viên

3. Nhiệm vụ của Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định

3.1. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định tiêu chí đánh giá, lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện Đề án; Thẩm định lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện Đề án; Thẩm định nội dung Đề cương, nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Thẩm định và nghiệm thu kết quả của Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

3.2. Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ giúp việc Hội đồng thẩm định triển khai các công tác, nhiệm vụ được giao; chuẩn bị nội dung và tài liệu liên quan phục vụ các cuộc họp của Hội đồng thẩm định; tham mưu, dự thảo các văn bản thông báo kết luận, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của Hội đồng thẩm định và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng thẩm định phân công.

4. Cơ chế hoạt động của Hội đồng thẩm định

4.1. Sở Văn hóa và Thể thao là Cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định.

4.2. Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng thẩm định.

4.3. Các thành viên Hội đồng thẩm định làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ của các thành viên trong Hội đồng thẩm định sẽ do Chủ tịch Hội đồng phân công.

4.4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được thực hiện theo quy định hiện hành.

5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ) bằng văn bản về việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trần Phát