Thành lập Hội đồng thẩm định phim nhiệm kỳ 2019 - 2021

Ngày 10/5/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1806/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định phim nhiệm kỳ 2019 - 2021 gồm 9 thành viên, nội dung cụ thể như sau:

- Hội đồng thẩm định hoạt động theo quy định tại Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim

- Cơ chế hoạt động của Hội đồng thẩm định:

+ Sở Văn hóa và Thể thao là Cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định.

+ Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng thẩm định.

+ Các thành viên Hội đồng thẩm định làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ của các thành viên trong Hội đồng thẩm định sẽ do Chủ tịch Hội đồng phân công.

- Hội đồng thẩm định phim nhiệm kỳ 2019 - 2021 báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ) bằng văn bản về việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Lê Tùng