Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 10 | Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động | Kiện toàn Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên được thuê đất tại phường 2, quận 6 và phường 5, quận 8 | Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2018 - 2022) | Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) | Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Ủy quyền và kiện toàn Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế của thành phố về cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần nội dung triển lãm và nội thất công trình của Dự án công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kiện toàn nhân sự Nhóm công tác liên ngành thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm |

Thành lập Hội đồng thẩm định hiện vật sưu tầm đối với Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ

Ngày 11/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4839/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định hiện vật sưu tầm đối với Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, với các nội dung chính như sau:

A. Hội đồng thẩm định hiện vật sưu tầm hiện vật đối với Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ gồm 13 thành viên

B. Hội đồng thẩm định hiện vật sưu tầm đối với Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ có chức năng và nhiệm vụ:

1. Về chức năng: Tư vấn, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố về công tác thẩm định các hiện vật, sưu tập hiện vật để sưu tầm, mua hiện vật theo đề xuất của Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ.

2. Về nhiệm vụ:

a) Nhiệm vụ của Hội đồng

- Thẩm định và đánh giá giá trị lịch sử, văn hóa, mỹ thuật, kinh tế của hiện vật hoặc sưu tập hiện vật.

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét tiếp nhận, mua hoặc không mua hiện vật, sưu tập hiện vật cho Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ.

b) Nhiệm vụ của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng

- Chịu trách nhiệm chung về các công việc của Hội đồng và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng thẩm định.

- Chủ tịch Hội đồng là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và pháp luật Việt Nam về kết luận của Hội đồng.

- Phó Chủ tịch Hội đồng theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng theo dõi, điều hành công việc chung của Hội đồng thẩm định.

c) Nhiệm vụ của các Ủy viên Hội đồng

- Xem xét, đánh giá đề xuất của Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, đề nghị mua hiện vật hoặc sưu tầm hiện vật trên cơ sở hồ sơ hiện vật, qua đó tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng xem xét tiếp nhận, mua hoặc không mua hiện vật, sưu tập hiện vật cho Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ.

- Thực hiện các công việc cụ thể theo phân công của Chủ tịch Hội đồng.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng theo triệu tập của Chủ tịch  Hội đồng. Trường hợp vắng mặt phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng bằng văn bản.

C. Quy chế làm việc

1. Vị trí

Hội đồng thẩm định hiện vật sưu tầm đối với Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ (sau đây gọi tắt là Hội đồng) là tổ chức do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập.

2. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng

2.1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc giám định khoa học chuyên ngành. Hội đồng quyết định việc mua hiện vật trên cơ sở ít nhất 75% thành viên Hội đồng đồng ý lựa chọn và thống nhất về giá mua.

2.2. Hội đồng chỉ xem xét, thẩm định các hồ sơ hiện vật dự kiến mua hoặc sưu tầm theo đúng các nội dung quy định tại Điều 14 Thông tư số 11/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về sưu tầm hiện vật của bảo tàng công lập.

2.3. Phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất 75% thành viên có tên trong Quyết định thành lập Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.

2.4. Thành viên Hội đồng vắng mặt tại cuộc họp Hội đồng phải gửi tới Hội đồng Phiếu thẩm định hiện vật dự kiến mua đã có ý kiến của mình theo Mẫu số 5B ban hành kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về sưu tầm hiện vật đối với bảo tàng công lập.

2.5. Trường hợp xét thấy cần thiết, Hội đồng có thể mời và tham khảo thêm ý kiến chuyên gia khác trong quá trình thẩm định.

3. Quy trình thẩm định của Hội đồng

3.1. Việc thẩm định mua hiện vật được thực hiện thông qua cuộc họp của Hội đồng.

3.2. Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ chịu trách nhiệm chuẩn bị cuộc họp của Hội đồng và hồ sơ dự kiến mua đã được Hội đồng khoa học của bảo tàng thông qua. Hồ sơ dự kiến mua phải được gửi đến các thành viên Hội đồng trước thời gian tổ chức họp Hội đồng ít nhất 07 ngày làm việc.

3.3. Hội đồng chỉ lựa chọn và xác định giá mua đối với hiện vật có đầy đủ hồ sơ hiện vật dự kiến mua theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 11/2013/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về sưu tầm hiện vật đối với bảo tàng công lập.

3.4. Hội đồng chỉ đề xuất với người có thẩm quyền quyết định việc mua hiện vật đối với những hiện vật được ít nhất 75% thành viên Hội đồng đồng ý lựa chọn và thống nhất về giá mua.

3.5. Ý kiến của Hội đồng được thể hiện trong Biên bản họp Hội đồng thẩm định mua hiện vật theo Mẫu số 6B ban hành kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về sưu tầm hiện vật đối với bảo tàng công lập.

3.6. Toàn bộ văn bản được hình thành qua cuộc họp của Hội đồng được tập hợp thành hồ sơ kết quả thẩm định, do Thư ký Hội đồng thực hiện trong thời gian không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng họp xong.

3.7. Hồ sơ kết quả thẩm định được lập thành 05 bản để trình người có thẩm quyền quyết định việc mua hiện vật và các cơ quan liên quan (bao gồm: Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài chính và Sở Văn hóa và Thể thao), bản gốc lưu trữ tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ.

Trần Phát