Thành lập Tổ Công tác xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng và bố trí công tác cho các đồng chí đảng viên vừa mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự trên địa bàn Thành phố, | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2925/QĐ-UBND về bổ sung nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2924/QĐ-UBND về kiện toàn và đổi tên Nhóm công tác liên ngành thực hiện các dự án đầu tư Xây dựng Vành đai 2 | Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu trung tâm hiện hữu thành phố Hồ Chí Minh (930ha) tại ô phố ký hiệu Z24 (liên quan khu đất số 5 đường Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3) | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Đoạn 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2862/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng xét bổ nhiệm và chuyển ngạch thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2846/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm | Phê duyệt 24 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên Phường 2, 3, 4, 9, 10, 11, Quận 10, tại lô đất B4, Phường 2, Quận 10 |

Thành lập Hội đồng bình chọn và Tổ giúp việc chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

Ngày 09/6/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2032/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng bình chọn và Tổ giúp việc chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, cụ thể như sau:

1. Nhân sự Hội đồng gồm 13 thành viên:

2. Hội đồng Bình chọn có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, tham khảo ý kiến nhận xét của các hội ngành nghề và ý kiến của độc giả để chấm điểm các sản phẩm tham gia theo tiêu chí và thang điểm đã công bố.

- Thẩm tra thực tế tại địa điểm của doanh nghiệp có sản phẩm tham gia bình chọn (nếu có).

- Họp bình chọn và lựa chọn các sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu của thành phố.

- Tiếp nhận và xử lý đối với các phản ánh, khiếu nại liên quan đến sản phẩm được bình chọn.

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng bình chọn báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ) bằng văn bản về việc tự giải thể Hội đồng bình chọn và Tổ giúp việc sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Lê Tùng