Thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban giúp việc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III năm 2019

Ngày 04/5/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1680/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban giúp việc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III năm 2019 gồm 54 thành viên, có nhiệm vụ:

- Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III năm 2019.

- Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III năm 2019 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Lê Tùng