Thành lập Ban Tổ chức hội thảo quốc tế “Định hướng Quy hoạch và Phát triển cây xanh, công viên và chiếu sáng các quận nội thành, giai đoạn 2019 – 2025”

Ngày 25/6/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2666/QĐ-UBND về thành lập Ban Tổ chức hội thảo quốc tế “Định hướng Quy hoạch và Phát triển cây xanh, công viên và chiếu sáng các quận nội thành, giai đoạn 2019 – 2025” gồm 10 thành viênCó nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thảo đạt các mục tiêu sau:

- Nhìn nhận thực trạng trong việc quản lý, đầu tư xây dựng và duy tu, chăm sóc hệ thống công viên công cộng và hệ thống chiếu sáng đô thị hiện nay trên địa bàn thành phố.

- Đề xuất các chính sách, chủ trương, quy định cần thiết để phát triển lĩnh vực công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị.

- Định hướng phát triển và các giải pháp thực hiện nhằm phát triển, quản lý hiệu quả hệ thống công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị.

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức Hội thảo quốc tế “Định hướng Quy hoạch và Phát triển cây xanh, công viên và chiếu sáng các quận nội thành, giai đoạn 2019 – 2025” tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Lê Tùng