Thành lập Ban Tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý - năm 2020

Ngày 02/07/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2823/QĐ-UBND về thành lập Ban Tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý - năm 2020, cụ thể như sau:

Ban Tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý - năm 2020 gồm có 18 thành viên.

Ban Tổ chức Đường Hoa Tết Canh Tý - năm 2020 có nhiệm vụ tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức Đường Hoa năm 2020.

- Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức thực hiện theo quy định.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổ chức Đường Hoa Tết Canh Tý năm 2020 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trần Phát