Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 10 | Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động | Kiện toàn Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên được thuê đất tại phường 2, quận 6 và phường 5, quận 8 | Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2018 - 2022) | Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) | Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Ủy quyền và kiện toàn Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế của thành phố về cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần nội dung triển lãm và nội thất công trình của Dự án công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kiện toàn nhân sự Nhóm công tác liên ngành thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm |

Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 23/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3062/QĐ-UBND về Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc), cụ thể như sau:

I. BAN CHỈ ĐẠO: 06 thành viên

II. TỔ GIÚP VIỆC: 13 thành viên

III. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo việc xây dựng hệ thống phần mềm, bảng câu hỏi và tổ chức vận hành, báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Thành ủy, đồng thời thông tin kết quả thực hiện về Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Chỉ đạo Tổ Giúp việc tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch đề ra hàng năm.

3. Ban Chỉ đạo họp định kỳ quý/lần (hoặc đột xuất khi có yêu cầu của Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban).

4. Nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Chỉ đạo sẽ do Trưởng ban phân công.

IV. Tổ Giúp việc có nhiệm vụ:

1. Tham mưu Ban Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm Đề án đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2018 và những năm tiếp theo; xây dựng và thẩm định hệ thống phần mềm và bảng câu hỏi khảo sát ý kiến người dân, tổ chức; dự trù và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án trong năm 2018 và những năm tiếp theo; Tổ chức thực hiện các nội dung theo Kế hoạch đã đề ra và do Ban Chỉ đạo giao.

2. Tham mưu báo cáo kết quả khảo sát trình Ban Chỉ đạo cho ý kiến; Tham mưu sơ, tổng kết việc triển khai thực hiện thí điểm.

3. Tổ Giúp việc họp giao ban hàng tuần vào chiều thứ năm (hoặc đột xuất khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo).

4. Nhiệm vụ của các thành viên trong Tổ Giúp việc sẽ do Tổ trưởng phân công.

V. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc được thực hiện theo quy định hiện hành.

VI. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và gửi Sở Nội vụ bằng văn bản về việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trần Phát