Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 10 | Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động | Kiện toàn Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên được thuê đất tại phường 2, quận 6 và phường 5, quận 8 | Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2018 - 2022) | Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) | Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Ủy quyền và kiện toàn Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế của thành phố về cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần nội dung triển lãm và nội thất công trình của Dự án công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kiện toàn nhân sự Nhóm công tác liên ngành thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm |

Thành lập Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia Thành phố Hồ chí Minh năm 2018

Ngày 21/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2152/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia Thành phố Hồ chí Minh năm 2018, cụ thể như sau:

- Ban chỉ đạo gồm có 28 thành viên

- Thường trực Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 được sử dụng con dấu của Sở Giáo dục và Đào tạo trong quá trình hoạt động.

   - Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 có nhiệm vụ, quyền hạn:

   1. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng thi, xem xét giải quyết các kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng thi;

   2. Báo cáo Ban Chỉ đạo thi quốc gia và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình tổ chức thi, việc thực hiện quy chế thi ở địa phương và đề xuất xử lý các tình huống xảy ra trong tổ chức thi;

   3. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cấp có thẩm quyền khen thưởng những người có thành tích; kỷ luật những người vi phạm quy chế thi;

   4. Thực hiện những quyết định có liên quan của Ban Chỉ đạo thi quốc gia.

- Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trần Phát