Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận | Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ | Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển ngành thương mại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. | Thành lập Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 | Thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ | Phê duyệt điều chỉnh Khoản 16, Điều 1 Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đầu tư xây dựng cống Mương Lệ, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân |

Thành lập Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia Thành phố Hồ chí Minh năm 2018

Ngày 21/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2152/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia Thành phố Hồ chí Minh năm 2018, cụ thể như sau:

- Ban chỉ đạo gồm có 28 thành viên

- Thường trực Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 được sử dụng con dấu của Sở Giáo dục và Đào tạo trong quá trình hoạt động.

   - Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 có nhiệm vụ, quyền hạn:

   1. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng thi, xem xét giải quyết các kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng thi;

   2. Báo cáo Ban Chỉ đạo thi quốc gia và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình tổ chức thi, việc thực hiện quy chế thi ở địa phương và đề xuất xử lý các tình huống xảy ra trong tổ chức thi;

   3. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cấp có thẩm quyền khen thưởng những người có thành tích; kỷ luật những người vi phạm quy chế thi;

   4. Thực hiện những quyết định có liên quan của Ban Chỉ đạo thi quốc gia.

- Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trần Phát