Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Dịch vụ Thể dục thể thao | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà Thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Kịch thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật |

Thành lập Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia Thành phố Hồ chí Minh năm 2018

Ngày 21/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2152/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia Thành phố Hồ chí Minh năm 2018, cụ thể như sau:

- Ban chỉ đạo gồm có 28 thành viên

- Thường trực Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 được sử dụng con dấu của Sở Giáo dục và Đào tạo trong quá trình hoạt động.

   - Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 có nhiệm vụ, quyền hạn:

   1. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng thi, xem xét giải quyết các kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng thi;

   2. Báo cáo Ban Chỉ đạo thi quốc gia và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình tổ chức thi, việc thực hiện quy chế thi ở địa phương và đề xuất xử lý các tình huống xảy ra trong tổ chức thi;

   3. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cấp có thẩm quyền khen thưởng những người có thành tích; kỷ luật những người vi phạm quy chế thi;

   4. Thực hiện những quyết định có liên quan của Ban Chỉ đạo thi quốc gia.

- Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trần Phát