Thành lập Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

Ngày 01/7/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2354/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, cụ thể như sau:

1. Nhân sự Ban Chỉ đạo gồm 22 thành viên.

2. Nhiệm vụ Ban Chỉ đạo như sau:

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng thi, xem xét giải quyết các kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng thi;

- Báo cáo Ban chỉ đạo thi quốc gia và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình tổ chức thi, việc thực hiện quy chế thi ở địa phương và đề xuất xử lý các tình huống xảy ra trong tổ chức thi;

3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Lê Tùng