Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 10 | Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động | Kiện toàn Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên được thuê đất tại phường 2, quận 6 và phường 5, quận 8 | Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2018 - 2022) | Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) | Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Ủy quyền và kiện toàn Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế của thành phố về cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần nội dung triển lãm và nội thất công trình của Dự án công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kiện toàn nhân sự Nhóm công tác liên ngành thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm |

Thành lập Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Ngày 29/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2293/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, cụ thể như sau:

- Ban Chỉ đạo gồm có 20 thành viên.

- Nhiệm vụ cụ thể từng thành viên do Trưởng ban Ban Chỉ đạo phân công.

- Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 có nhiệm vụ:

+ Chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động Hè năm 2018.

+ Tổng hợp, báo cáo kết quả sinh hoạt Hè năm 2018 và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt hè trình Ủy ban nhân dân thành phố.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện căn cứ thành phần Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh và tình hình thực tế tại địa phương quyết định thành lập Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè quận - huyện.

Trần Phát