Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Thành lập Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Ngày 29/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2293/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, cụ thể như sau:

- Ban Chỉ đạo gồm có 20 thành viên.

- Nhiệm vụ cụ thể từng thành viên do Trưởng ban Ban Chỉ đạo phân công.

- Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 có nhiệm vụ:

+ Chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động Hè năm 2018.

+ Tổng hợp, báo cáo kết quả sinh hoạt Hè năm 2018 và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt hè trình Ủy ban nhân dân thành phố.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện căn cứ thành phần Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè thành phố Hồ Chí Minh và tình hình thực tế tại địa phương quyết định thành lập Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè quận - huyện.

Trần Phát