Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV

Ngày 30/07/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3183/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV, cụ thể như sau:

- Ban Chỉ đạo gồm có 15 thành viên;

- Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV thực hiện các quyền và trách nhiệm được quy định tại Khoản 4, Điều 45, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ và Điều 17, Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Bộ Tài chính và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Ban Chỉ đạo được quyền sử dụng con dấu của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố trong các văn bản yêu cầu và biên bản thẩm định có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

Trần Phát