Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Đoạn 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2862/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng xét bổ nhiệm và chuyển ngạch thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2846/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm | Phê duyệt 24 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên Phường 2, 3, 4, 9, 10, 11, Quận 10, tại lô đất B4, Phường 2, Quận 10 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) Lô số 1, Khu 9A+B, Khu chức năng số 9, Khu đô thị mới Nam Thành phố | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non, Phường 26, quận Bình Thạnh | Duyệt dự án Hoạt động can thiệp dự phòng, tìm kiếm ca bệnh và kết nối điều trị trong chương trình chống Lao tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025 | Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực văn hóa và thể thao | Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực thư viện. |

Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV

Ngày 30/07/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3183/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV, cụ thể như sau:

- Ban Chỉ đạo gồm có 15 thành viên;

- Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV thực hiện các quyền và trách nhiệm được quy định tại Khoản 4, Điều 45, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ và Điều 17, Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Bộ Tài chính và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Ban Chỉ đạo được quyền sử dụng con dấu của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố trong các văn bản yêu cầu và biên bản thẩm định có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

Trần Phát