Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III năm 2019

Ngày 04/5/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1697/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III năm 2019 gồm 11 thành viên, có nhiệm vụ:

1. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp quận, huyện lần thứ II và cấp thành phố lần thứ III theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp quận, huyện lần thứ II và cấp thành phố lần thứ III.

3. Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trực tiếp là đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo.

4. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo, điều hành công việc. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của đơn vị mình trong giải quyết các công việc được Ban Chỉ đạo phân công.

5. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Lê Tùng