Thành lập Ban Điều hành và Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Chương trình hành động Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2018 - 2020

Ngày 04/10/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4340/QĐ-UBND về thành lập Ban Điều hành và Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Chương trình hành động Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2018 - 2020, nội dung cụ thể như sau:

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện của các sở, ban, ngành, quận, huyện liên quan với chức trách, nhiệm vụ được phân công trong Chương trình Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2018 – 2020; điều phối, liên kết, thúc đẩy sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; đánh giá chất lượng, hiệu quả tham mưu, tổ chức thực hiện của từng cơ quan là thành viên Ban Điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội X Đảng bộ thành phố về Chương trình Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, giai đoạn 2018 – 2020.

- Rà soát, đánh giá lại cách thức tổ chức thực hiện thời gian qua, đổi mới cách làm, ứng dụng công nghệ mới trong tổ chức thực hiện; định kỳ xác định và rà soát các danh mục công việc phải hoàn thành theo kế hoạch năm, 6 tháng, quý.

- Rà soát, cân đối nguồn vốn cho chương trình, khai thác nguồn vốn từ chuyển quỹ đất nông nghiệp sang phục vụ phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp, ưu tiên đầu tư các công trình kết thúc trước và trong năm 2021; thực hiện tái cơ cấu vốn trong khả năng cho phép và quy định pháp luật để hoàn tất công trình; tạo điều kiện thuận lợi nhất đẩy mạnh xã hội hóa kêu gọi đầu tư các dự án, cần chuyển mạnh mẽ sang phương thức nhà nước mua dịch vụ công do các doanh nghiệp cung cấp trong thị trường cạnh tranh thay cho phương thức đầu tư ngân sách để duy trì hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước kém hiệu quả hoặc triển khai dự án mới; phát huy vai trò trách nhiệm của nhân dân tham gia và cơ quan nhà nước phải đảm bảo trật tự, kỷ cương pháp luật trong quá trình thực hiện chương trình đột phá.

- Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm từng năm, các vấn đề cần tập trung thực hiện, xác định các nội dung, giải pháp, lộ trình cụ thể của từng đơn vị gắn với phân công trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Nghiên cứu những chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp về thực hiện Chương trình hành động về giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố; kiến nghị, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các vướng mắc hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giải quyết đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền.

- Giám sát, đánh giá việc triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

 

Tùng Khang