Thành lập Đội liên ngành phòng, chống in lậu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 24/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1696/QĐ-UBND về thành lập Đội liên ngành phòng, chống in lậu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Đội liên ngành phòng, chống in lậu gồm có 18 thành viên.

- Đội liên ngành phòng, chống in lậu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đội liên ngành phòng, chống in lậu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ:

1.        Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động in và lợi dụng hoạt động in để sản xuất, kinh doanh hàng gian, hàng giả theo đúng quy định pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2.        Khảo sát nắm tình hình, xây dựng kế hoạch kiểm tra, đề xuất các biện pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động in.

3.        Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động in và lợi dụng hoạt động in để sản xuất, kinh doanh hàng gian, hàng giả theo đúng quy định pháp luật.

4.        Phối hợp với Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương trong công tác phòng, chống in lậu trên địa bàn thành phố.

5.        Xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản, in và phát hành.

6.        Đề xuất Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động in để phòng, chống in lậu và lợi dụng hoạt động in để sản xuất, kinh doanh hàng gian, hàng giả.

7.        Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ theo định kỳ và yêu cầu đột xuất.

- Kinh phí hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được cấp theo quy định hiện hành.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời gian 01 (một) năm kể từ ngày ký.

 

Trần Phát