Thành lập Đoàn kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001

Ngày 05/4/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1336/QĐ-UBND về thành lập Đoàn kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 bao gồm 11 thành viên, có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

- Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thuộc thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

- Kiểm tra việc thực hiện điện tử hóa Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

- Thông qua kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận những vấn đề liên quan đến kết quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức; bao gồm kiến nghị các biện pháp thực hiện nhằm đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử và tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra cho Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Đoàn kiểm tra được sử dụng phương tiện và trang thiết bị làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để phục vụ công tác. Trưởng đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu của Sở Khoa học và Công nghệ để phục vụ công tác của Đoàn kiểm tra.

 

Tùng Khang