Sửa đổi, bổ sung nội dung tại Khoản 2, Điều 5, Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 9

 Ngày 05/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4727/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung nội dung tại Khoản 2, Điều 5, Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 9 được ban hành kèm theo Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ngành, nghề kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 9; được bổ sung ngành, nghề kinh doanh “vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Chi tiết: vận tải phế liệu, phế thải, rác thải”.

Trần Phát