Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố

Ngày 10/12/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5208/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định phân công thực hiện Quy trình chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. Các nội dung khác không được sửa đổi, bổ sung thì vẫn tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Lê Tùng