Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Ngày 31/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3148/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố.

Trần Phát