Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Dịch vụ Thể dục thể thao | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà Thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Kịch thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật |

Quy chế phối hợp tổ chứcthực hiện cưỡng chế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội

Ngày 21/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp tổ chứcthực hiện cưỡng chế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, cụ thể như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về trách nhiệm phối hợp của các cơ quan có thẩm quyền, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội gây ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt (gọi chung là cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội) thuộc
thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Đối tượng áp dụng

a) Đối tượng bị cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội là tổ chức và cá nhân vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính và có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã quá thời hạn chấp hành hoặc quá thời hạn hoãn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã quá thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra mà không tự nguyện chấp hành.

b) Người có thẩm quyền, người được giao nhiệm vụ và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp, tổ chức thi hành cưỡng chế trong lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội

1. Việc cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội chỉ được thực hiện khi có quyết định cưỡng chế của người có thẩm quyền.

2. Việc quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, điều kiện thi hành quyết định cưỡng chế và tình hình thực tế ở địa phương.

3. Người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo thứ tự quy định tại Khoản 2, Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Chỉ áp dụng các biện pháp tiếp theo khi không thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế trước đó hoặc đã áp dụng nhưng chưa thu đủ số tiền bị cưỡng chế theo quyết định cưỡng chế.

Điều 3. Các biện pháp cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội

1. Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập;

2. Khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm;

3. Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá;

4. Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản;

5. Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

Điều 4. Các trường hợp áp dụng cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội

 Đối tượng bị xử phạt bị áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội trong các trường hợp sau:

1. Quá thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 hoặc quá thời hạn thi hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, mà cá nhân, tổ chức vi phạm không tự nguyện chấp hành. 

2. Trường hợp người có thẩm quyền xử phạt quyết định cho phép nộp tiền phạt nhiều lần nhưng quá thời hạn nộp tiền của lần cuối cùng mà đối tượng bị xử phạt không chấp hành theo quy định tại Điều 79 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

3. Quá thời hạn hoãn chấp hành quyết định phạt tiền theo quy định tại Điều 76 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Trần Phát