Quy định về phân cấp cho các Sở và Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20/12/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND về Ban hành Quy định về phân cấp cho các Sở và Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung như sau:

- Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này điều chỉnh việc phân cấp cho các Sở và Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này không điều chỉnh việc phân cấp thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên sông, kênh, rạch.

- Đối tượng áp dụng: Quyết định này quy định trách nhiệm của các Sở và Ủy ban nhân dân các quận - huyện được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp quản lý, khai thác sông, kênh, rạch thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 ăm 2020; thay thế Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về phân cấp quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Tùng