Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 | Quy chế hoạt động của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 | Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 | Ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đợt 1 | Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3232/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 2004 và Quyết định số 5086/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2016 | Kiện toàn thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh | Công ty TNHH thương mại An Khang đầu tư cửa hàng bán lẻ xăng dầu | Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 | Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn năm 2016 - 2020 của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn TNHH một thành viên (Công ty mẹ) |

Quy định về công tác quản lý, vận hành và bảo trì các công trình thuộc lĩnh vực chuyên ngành

Ngày 21/6/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3206/QĐ-UBND ban hành quy định về công tác quản lý, vận hành và bảo trì các công trình thuộc lĩnh vực chuyên ngành được phân cấp cho Sở Giao thông vận tải quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Phạm vi áp dụng

Quy định này quy định về công tác quản lý, vận hành và bảo trì các công trình thuộc lĩnh vực chuyên ngành (sau đây gọi tắt là công tác quản lý, vận hành và bảo trì công trình) được phân cấp cho Sở Giao thông vận tải quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện và thực hiện công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình được phân cấp cho Sở Giao thông vận tải quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Khuyến khích các nhà đầu tư được giao quản lý công trình theo Hợp đồng BOT, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các chủ sở hữu công trình thuộc lĩnh vực giao thông vận tải thực hiện quản lý, vận hành, bảo trì công trình theo các nội dung tại Quy định này. 

Tùng Khang