Quy định về công tác quản lý, vận hành và bảo trì các công trình thuộc lĩnh vực chuyên ngành

Ngày 21/6/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3206/QĐ-UBND ban hành quy định về công tác quản lý, vận hành và bảo trì các công trình thuộc lĩnh vực chuyên ngành được phân cấp cho Sở Giao thông vận tải quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Phạm vi áp dụng

Quy định này quy định về công tác quản lý, vận hành và bảo trì các công trình thuộc lĩnh vực chuyên ngành (sau đây gọi tắt là công tác quản lý, vận hành và bảo trì công trình) được phân cấp cho Sở Giao thông vận tải quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện và thực hiện công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình được phân cấp cho Sở Giao thông vận tải quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Khuyến khích các nhà đầu tư được giao quản lý công trình theo Hợp đồng BOT, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các chủ sở hữu công trình thuộc lĩnh vực giao thông vận tải thực hiện quản lý, vận hành, bảo trì công trình theo các nội dung tại Quy định này. 

Tùng Khang