Quy định về cơ chế quản lý, điều hành về giá tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 12/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND về Quy định về cơ chế quản lý, điều hành về giá tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và thay thế Quyết định số 69/2005/QĐ-UB ngày 05 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về giá tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trần Phát