Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 6151/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 11 | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 5 | Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 2 | Bổ sung Danh mục vị trí việc làm Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn trực thuộc Trường Đại học Sài Gòn | Kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công được thành lập tại Điều 1 Quyết định số 4081/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 | Thành lập Ban Tổ chức hội thảo quốc tế “Định hướng Quy hoạch và Phát triển cây xanh, công viên và chiếu sáng các quận nội thành, giai đoạn 2019 – 2025” | Thành lập Hội đồng (gồm 23 thành viên) và Tổ giúp việc (gồm 14 thành viên) Hội đồng thẩm định Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 | Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII |

Quy định phân công thực hiện Quy trình chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước

Ngày 07/05/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1738/QĐ-UBND về Quy định phân công thực hiện Quy trình chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. Quyết định này được áp dụng cho các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; công ty trách nhiệm hữu hạn do doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư 100% vốn điều lệ theo Phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các doanh nghiệp thực hiện Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp khi không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trần Phát