Phê duyệt phương án đầu tư trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác thuộc Dự án: Xây dựngđường Lâm Viên - Đồng Đình, huyện Cần Giờ

Ngày 02/6/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2851/QĐ-UBND phê duyệt phương án đầu tư trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác thuộc Dự án: Xây dựngđường Lâm Viên - Đồng Đình, huyện Cần Giờ, với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên phương án: Đầu tư trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác thuộc Dự án Xây dựng đường Lâm Viên - Đồng Đình, huyện Cần Giờ.

- Địa điểm: huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ.

- Cơ quan chủ quản đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

- Đơn vị lập phương án: Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ.

 

Tùng Khang