Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 04/4/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số  1313 /QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý thành phố Hồ Chí Minh, nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gọi

- Tên tiếng Việt: Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tiếng nước ngoài: Ho Chi Minh City Consultancy Association for Science Technology and Management.

- Tên viết tắt: Hội tư vấn HASCON.

2. Tôn chỉ, mục đích

Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn về khoa học, công nghệ và quản lý, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

3. Địa vị pháp lý, trụ s

- Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Trụ sở của Hội đặt tại số 16 Cù Chính Lan, Phường 13, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

- Hội hoạt động trên phạm vi thành phố Hồ Chí Minh, trong lĩnh vực tư vấn khoa học, công nghệ và khoa học quản lý.

- Hội chịu sự quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh và là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

5. Nguyên tc tchức, hoạt động

- Tự nguyện, tự quản.

- Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

- Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

- Không vì mục đích lợi nhuận.

- Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

6. Quyền hạn

- Tuyên truyền mục đích của Hội.

- Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội.

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luật.

- Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

- Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội và lĩnh vực Hội hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.

- Thành lập pháp nhân thuộc Hội theo quy định của pháp luật.

- Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

- Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao (nếu có).

7. Nhiệm vụ

- Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyn thng của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

- Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động gia các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

- Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội.

- Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

- Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hội.

- Qun lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

 

Tùng Khang