Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tự động hóa thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 29/07/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3166/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tự động hóa thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội toàn thể Hội Tự động thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ V (2019 - 2024) thông qua ngày 23 tháng 5 năm 2019. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 5645/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tự động hóa thành phố Hồ Chí Minh.

Trần Phát