Phê duyệt điều chỉnh Khoản 16, Điều 1 Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2038/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh Khoản 16, Điều 1 Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt dự án Đầu tư xây dựng Cơ sở 2 của Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh về thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện dự án: 2015 - 2019.

Trần Phát