Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 25/01/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 364/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tùng Khang