Thành lập Hội Luật gia huyện Củ Chi | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nãm 2019 ðối với Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về ban hành Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 | Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020 | Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2019” | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 cấp thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND về hành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 |

Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1

Ngày 10/4/2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1405/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1, nội dung cụ thể như sau:

- Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự đảm bảo chi thường xuyên, trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 1. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

 Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân Quận 1, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao.

- Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 có chức năng phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thể dục thể thao và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, những người làm công tác thể thao ở cơ sở. Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, cung ứng dịch vụ công, các hoạt động thể dục thể thao và các hoạt động dịch vụ văn hóa.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 6484/QĐ-UB-NCVX ngày 04 tháng 9 năm 1995 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du.

 

 

Lê Tùng