Nhiệm vụ thiết kế tổ chức tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu Thủ Thiêm 4 - thành phố Hồ Chí Minh | Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nữ trí thức thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp Rạch Lá, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ | Hệ số điều chỉnh giá bán, giá thu tiền sử dụng đất tái định cư của Dự án Cống kiểm soát triều Phú Xuân, huyện Nhà Bè | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Đình Giao Khẩu, Quận 12 | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng kè kiên cố bảo vệ khu dân cư An Hòa (Tắc Ráng tổ 27, 28), xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng Trường Tiểu học Hưng Long, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh | Hệ số điều chỉnh giá bán, giá thu tiền sử dụng đất tái định cư của Dự án xây dựng kiên cố tuyến kè bảo vệ khu dân cư ấp Bình Mỹ và ấp Bình Trường, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng kè kiên cố bảo vệ khu dân cư An Hòa (đoạn từ kè Bà Tổng đến ngã ba sông Soài Rạp), xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng kè kiên cố ven sông Soài Rạp |

Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1

Ngày 10/4/2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1405/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1, nội dung cụ thể như sau:

- Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự đảm bảo chi thường xuyên, trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 1. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

 Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân Quận 1, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao.

- Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 có chức năng phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thể dục thể thao và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, những người làm công tác thể thao ở cơ sở. Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, cung ứng dịch vụ công, các hoạt động thể dục thể thao và các hoạt động dịch vụ văn hóa.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 6484/QĐ-UB-NCVX ngày 04 tháng 9 năm 1995 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du.

 

 

Lê Tùng