Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 30/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5784/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng xã Tân Nhựt - huyện Bình Chánh thành xã nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thể hiện các đặc trưng như: kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao, có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hoàn chỉnh, có các hình thức sản xuất phù hợp, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ... nâng cao sức mạnh của hệ thống chính trị ở xã dưới sự lãnh đạo của Đảng.

2. Mục tiêu cụ thể

- Căn cứ Quyết định số 6182/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn thành phố giai đoạn 2016 – 2020, hiện nay xã Tân Nhựt đạt 06/19 tiêu chí.

- Căn cứ Quyết định số 6183/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến tiến độ triển khai Đề án nâng chất các tiêu  nông thôn mới xã Tân Nhựt giai đoạn 2016 – 2020 như sau:

+ Năm 2016: đạt 06/19 tiêu chí;

+ Năm 2017: đạt 07/19 tiêu chí;

+ Năm 2018: đạt 19/19 tiêu chí;

+ Năm 2019 - 2020: đạt 19/19 tiêu chí.

- Hoàn thành các tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, trong đó, các mục tiêu chủ yếu cụ thể như sau:

+ Hoàn thành quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng kinh tế xã hội, quản lý quy hoạch theo quy chế được duyệt (đảm bảo giúp người dân ổn định sản xuất, có nơi đổ rác thải, nơi chôn chất thải đúng quy định, chỉnh trang khu dân cư, cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn);

+ Nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn có chất lượng, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản;

+ Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi và cải tạo các tuyến kênh nội đồng đảm bảo tốt cho phục vụ sản xuất của người dân;

+ Kiên cố hóa trường, lớp, hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất trong hệ thống trường học, tiến tới hiện đại hóa các phương tiện dạy học;

+ Chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị hiệu quả cao, an toàn vệ sinh, phòng chống dịch bệnh;

+ Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2020 đạt trên 63 triệu đồng/người/năm;

+ Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn thành phố (duới 21 triệu đồng/người/năm): mỗi năm giảm bình quân thấp nhất 01%;

+ Duy trì và phát triển đời sống văn hóa ở nông thôn với 100% số ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%;

+ Phấn đấu đến cuối năm 2018 xã Tân Nhựt được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Trần Phát