Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 13/4/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số  1513/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, giai đoạn 2016 - 2020

 

Tùng Khang