Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 của thành phố

Ngày 07/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND vnhững nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 của thành phố, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các Nghị định liên quan

a) Các cơ quan, đơn vị:

- Tổ chức giao ban hàng tháng tiến độ triển khai thực hiện dự án, đi thực địa kiểm tra tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm tiến độ thi công công trình. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối quý hoặc cuối năm.

- Thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước, kể từ kế hoạch vốn năm 2018 trở đi, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ giao kế hoạch vốn hàng năm nhiều nhất 2 đợt và không thực hiện giảm vốn vào thời gian cuối năm. Do đó, các cơ quan, đơn vị rà soát kỹ danh mục, đăng ký vốn theo nhu cầu và khả năng giải ngân thực tế, kiên quyết điều chỉnh giảm vốn nếu tiến độ thực hiện không đảm bảo; phấn đấu tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn cả năm đạt 100%.

- Không được yêu cầu nhà thầu ứng trước vốn thực hiện khi chương trình, dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, chưa được quyết định đầu tư hoặc chưa được bố trí vốn kế hoạch, gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; đồng thời đơn vị phải tự cân đối nguồn vốn để xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thủ tưởng các đơn vị chủ quản các chủ đầu tư chỉ đạo cơ quan tài chính trực thuộc định kỳ hoặc đột xuất phải kiểm tra tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành của các đơn vị, chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý; kịp thời chấn chính các sai sót, xử lý vi phạm nếu có. Chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư báo cáo cụ thể số dự án đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa lập báo cáo quyết toán, gửi Sở Tài chính để tổng hợp danh sách, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định.

- Chủ động nhập số liệu báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố định kỳ trước ngày 5 hàng tháng vào Hệ thống quản lý đầu tư công trên cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đây là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị và đồng thời là căn cứ để xem xét, bố trí kế hoạch vốn năm 2019.

- Đối với vốn ODA do Trung ương cấp phát, trường hợp các cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ sung kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thực hiện cam kết với nhà tài trợ thì khẩn trương có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kế hoạch.

- Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương trong 03 tháng liên tiếp thấp hơn so với mức giải ngân trung bình của cả nước thì phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu trách nhiệm giải trình đối với đoàn công tác kiểm tra của Chính phủ.

- Đối với vốn kế hoạch năm 2017 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018 nhưng vẫn không giải ngân hết sẽ thu hồi về ngân sách theo quy định.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các cơ quan, đơn vị. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

- Chủ trì, phối hợp Kho bạc nhà nước thành phố lập danh sách các cơ quan chủ quản và chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 50% tính đến ngày 30 tháng 7 năm 2018, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản phê bình, kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan trước ngày 15 tháng 8 năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát và tổng hợp, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đợt 2 năm 2018, phấn đấu giao hết số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2018 đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua

- Tổng hợp danh sách các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc công tác nhập số liệu báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn hàng tháng vào Hệ thống quản lý đầu tư công, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản phê bình theo quy định.

- Tổ chức Hội nghị hướng dẫn việc lập kế hoạch, đăng ký kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 của thành phố, phấn đấu từ năm 2019 không phát sinh tạm ứng, hoàn thành trước ngày 20 tháng 7 năm 2018.

c) Sở Tài chính:

- Khẩn trương nhập dự toán chi vào Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) ngay sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công.

- Đôn đốc chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành kịp thời, đầy đủ nội dung biểu mẫu theo quy định; hướng dẫn chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành; tổ chức thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đầy đủ nội dung, yêu cầu theo đúng quy định.

- Tổng hợp danh sách các chủ đầu tư có dự án chậm nộp quyết toán tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2018, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định.

d) Sở Xây dựng: tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm đối với chủ đầu tư, nhà thầu về các vi phạm chế độ quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

đ) Kho bạc nhà nước thành phố: kiểm soát chặt chẽ việc giải ngân theo đúng quy định của Luật đầu tư công và các văn bản liên quan. Thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 04 ngày làm việc.

2. Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách thành phố đã được cấp có thẩm quyền quyết định

a) Các sở chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư:

- Đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư dự án nhưng vẫn phải đảm bảo đúng quy định, đúng yêu cầu chất lượng.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế dự toán xây dựng công trình.

b) Các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư:

- Tuân thủ nghiêm quy định của Luật Đấu thầu và các Nghị định có liên quan, đảm bảo công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đúng trình tự, thời gian quy định nhằm nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn.

- Phổ biến, quán triệt đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đấu thầu đến các đơn vị trực thuộc, các phòng, ban chuyên môn.

- Căn cứ vào chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định và kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư được giao, các cơ quan, đơn vị được giao là chủ đầu tư dự án khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng thời gian, trình tự và thủ tục quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các Nghị định có liên quan.

- Các cơ quan, đơn vị chậm trễ trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư làm tăng tổng mức đầu tư do trượt giá hoặc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án so với chủ trương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, các dự án đã bố trí kế hoạch vốn

a) Ủy ban nhân dân quận, huyện:

- Lập kế hoạch, tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của từng dự án để đề xuất bố trí vốn phù hợp; không để xảy ra tình trạng dự án được bố trí vốn nhưng chậm thực hiện trình thẩm định, phê duyệt giá bồi thường dẫn đến chậm giải ngân vốn chi trả cho người dân.

- Phối hợp với các sở chuyên ngành để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí vốn được đồng bộ kịp thời, đảm bảo việc thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư; không để phát sinh tiền phạt do chậm chi trả cho người dân.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, quận, huyện và chủ đầu tư để rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cân đối, bố trí đủ nguồn vốn để quận huyện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường: tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố

d) Sở Xây dựng: tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối, bố trí quỹ nhà tái định cư trên địa bàn thành phố.

đ) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan: tham mưu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công

a) Các cơ quan, đơn vị:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công; rà soát, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan việc không giải ngân kế hoạch vốn.

- Xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu.

- Lập kế hoạch tiến độ cụ thể cho từng dự án, đảm bảo dự án được thực hiện theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

- Chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư trực thuộc cập nhật số liệu khối lượng thực hiện, khối lượng giải ngân kế hoạch vốn của các dự án do đơn vị quản lý định kỳ trước ngày 5 hàng tháng vào Hệ thống quản lý đầu tư công trên cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư: hướng dẫn các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các đơn vị, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công hàng tháng, hàng quý theo quy định.

c) Kho bạc nhà nước thành phố: báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách thành phố của các đơn vị trước ngày 05 hàng tháng, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo quy định.

d) Các cơ quan thanh tra, kiểm tra: tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật./.

Trần Phát