Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 299/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án chống ngập và xử lý nước thải | Ngày 25/01/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 304/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 8 -9-10, Quận 8 (tại Lô C4) | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 308/QĐ-UBND về việc công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ từ thiện Nâng bước tuổi thơ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 312/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2030. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 340/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh Văn kiện dự án (Báo cáo nghiên cứu khả thi) Cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4490/QĐ-UBND về giải thể Phân hiệu số 2 và Phân hiệu số 5 Trung tâm Đào tạo Anh ngữ AMA. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4525/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ công tác xây dựng Đề án thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4526/QĐ-UBND về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4529/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thống kê người nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4540/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 12, Quận 10 |

Kiện toàn Tổ Công tác và Tổ Giúp việc Tổ Công tác rà soát các Hợp đồng BT đã ký trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 05/10/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4302/QĐ-UBND về kiện toàn Tổ Công tác và Tổ Giúp việc Tổ Công tác rà soát các Hợp đồng BT đã ký trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Nhân sự tổ công tác gồm 09 thành viên, tổ giúp việc gồm 08 thành viên.

2. Nhiệm vụ của Tổ công tác như sau:

- Rà soát lại các Hợp đồng BT đã ký kết và đang thực hiện nhằm đảm bảo các hợp đồng BT đã được ký kết công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

- Trên cơ sở kết quả rà soát, Tổ Công tác tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố:

+ Điều chỉnh lại hợp đồng BT, nếu có phát hiện có vi phạm nhưng chưa gây thất thoát tài sản nhà nước.

+ Điều chỉnh hoặc hủy hợp đồng BT nếu phát hiện vi phạm để kịp thời thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát; đồng thời, tham mưu, đề xuất xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

+ Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án BT, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

- Nhiệm vụ cụ thể của thành viên Tổ Công tác do Tổ trưởng Tổ Công tác phân công.

3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tổ Công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Lê Tùng