Kiện toàn Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 24/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3086/QĐ-UBND về Kiện toàn Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Tổ công tác) gồm có 17 thành viên. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trần Phát