Kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công được thành lập tại Điều 1 Quyết định số 4081/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017

Ngày 25/6/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2667/QĐ-UBND về kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công được thành lập tại Điều 1 Quyết định số 4081/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017. Nội dung như sau:

Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công được thành lập tại Điều 1 Quyết định số 4081/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017, gồm 08 thành viên.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 4081/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Lê Tùng