Kiện toàn thành viên Hội đồng quản trị Quỹ trợ vốn xã viên Hợp tác xã thành phố trực thuộc Liên minh Hợp tác xã thành phố

Ngày 29/4/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1447/QĐ-UBND về kiện toàn thành viên Hội đồng quản trị Quỹ trợ vốn xã viên Hợp tác xã thành phố trực thuộc Liên minh Hợp tác xã thành phố. Nhân sự gồm 05 thành viên. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 27 tháng 06 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn thành viên Hội đồng quản trị Quỹ trợ vốn xã viên Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Tùng