Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần nội dung triển lãm và nội thất công trình của Dự án công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố

Ngày 02/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2728/QĐ-UBND về Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần nội dung triển lãm và nội thất công trình của Dự án công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố, cụ thể như sau:

- Tổ Công tác gồm có 22 thành viên

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 5491/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Tổ Công tác chỉ đạo về phần nội dung triển lãm và nội thất công trình của dự án công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố.

Trần Phát