Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2

Ngày 03/06/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2370/QĐ-UBND kiện toàn nhân sự Tổ Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương gồm có 18 thành viên. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Trần Phát