Kiện toàn nhân sự Nhóm công tác liên ngành thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ngày 09/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2839/QĐ-UBND về Kiện toàn nhân sự Nhóm công tác liên ngành thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, cụ thể như sau:

- Nhóm công tác liên ngành gồm có 12 thành viên

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các nội dung khác được giữ nguyên theo Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 và Quyết định số 3441/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trần Phát