Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) Lô số 1, Khu 9A+B, Khu chức năng số 9, Khu đô thị mới Nam Thành phố | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non, Phường 26, quận Bình Thạnh | Duyệt dự án Hoạt động can thiệp dự phòng, tìm kiếm ca bệnh và kết nối điều trị trong chương trình chống Lao tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025 | Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực văn hóa và thể thao | Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực thư viện. | Thay đổi thành viên Tổ công tác xây dựng Đề án thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2683/QĐ-UBND về Quyết định Chủ trương đầu tư. | Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án Xây dựng Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2674/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng tư vấn Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2673/QĐ-UBND về Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình |

Kiện toàn nhân sự Hội đồng thẩm định của thành phố và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định của thành phố về Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên

Ngày 04/5/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1475/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Hội đồng thẩm định của thành phố và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định của thành phố về Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên. Nhân sự Hội đồng gồm 11 thành viên, Tổ giúp việc Hội đồng gồm 09 thành viên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 61/QĐ-UBND và Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định của thành phố về Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn  - TNHH một thành viên.

Lê Tùng