Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Dịch vụ Thể dục thể thao | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà Thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Kịch thành phố | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang | Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật |

Kiện toàn nhân sự Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 13/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3360/QĐ-UBND Kiện toàn nhân sự Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Hội đồng), cụ thể như sau:

- Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành gồm có 33 thành viên

- Ban thường trực Hội đồng gồm có 12 thành viên

- Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 6353/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016 và Quyết định số 5727/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Trần Phát