Kiện toàn Hội đồng tư vấn về giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 26/11/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5037/QĐ-UBND về kiện toàn Hội đồng tư vấn về giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Nhân sự Hội đồng gồm 19 thành viên và đại diên các thành viên không chính thức.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Hội đồng tư vấn về giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh.

- Hội đồng tư vấn về giao thông đô thị thành phố tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ).

Lê Tùng