Kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của quận, huyện theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 44 Luật Đất đai

Ngày 14/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4027/QĐ-UBND về kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của quận, huyện theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 44 Luật Đất đai (gọi tắt là Hội đồng thẩm định), cụ thể như sau:

- Hội đồng thẩm định gồm có 18 thành viên.

- Các thành viên Hội đồng thẩm định làm việc khi có đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường theo chế độ kiêm nhiệm. Hội đồng thẩm định và các Thành viên Hội đồng có nhiệm vụ:

+ Thẩm định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định của Luật Đất đai.

+ Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Thông báo kết quả thẩm định cho Ủy ban nhân dân quận, huyện để hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền thông qua và phê duyệt theo quy định của Luật Đất đai.

+ Trong quá trình thẩm định, căn cứ nhu cầu sử dụng đất và tính chất phát triển của từng địa phương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét để mời thêm sở ngành, đơn vị liên quan hoặc các chuyên gia, nhà khoa học để tham gia, đóng góp ý kiến; Quyết định thành lập Tổ giúp việc gồm lãnh đạo cấp Phòng và Chuyên viên của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan của thành phố do đại diện của Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng. Tổ giúp việc của Hội đồng làm việc và đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc được thực hiện theo quy định hiện hành.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 5890/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Trần Phát