Kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Ngày 28/4/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1438/QĐ-UBND về kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Nhân sự Hội đồng gồm 18 thành viên, có nhiệm vụ như sau:

-   Thẩm định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định của Luật Đất đai.

-   Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Thông báo kết quả thẩm định cho Ủy ban nhân dân quận, huyện để hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền thông qua và phê duyệt theo quy định của Luật Đất đai.

-   Trong quá trình thẩm định, căn cứ nhu cầu sử dụng đất và tính chất phát triển của từng địa phương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét để mời thêm sở, ngành, đơn vị liên quan hoặc các chuyên gia, nhà khoa học để tham gia, đóng góp ý kiến; quyết định thành lập Tổ giúp việc gồm lãnh đạo cấp phòng và Chuyên viên của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan của thành phố do đại diện của Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng. Tổ giúp việc của Hội đồng làm việc và đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 4027/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Lê Tùng