Kiện toàn Hội đồng thẩm định Dự án xây dựng Chiến lược phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Ngày 08/02/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 401/QĐ-UBND về kiện toàn Hội đồng thẩm định Dự án xây dựng Chiến lược phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, cụ thể như sau:

- Nhân sự gồm 30 thành viên.

- Quyết định này thay thế Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2018 và Quyết định số 3444/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

- Hội đồng thẩm định Dự án xây dựng Chiến lược phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ) về việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Lê Tùng