Kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển nhân lực Công nghệ Thông tin - Truyề thông thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 10/04/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1403/QĐ-UBND Kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển nhân lực Công nghệ Thông tin - Truyề thông thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Hội đồng) gồm có 08 thành viên. Hội đồng thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển nhân lực Công nghệ Thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2011 và Quy chế làm việc của Hội đồng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển nhân lực Công nghệ Thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh.

Trần Phát