Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3478/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm | Kiện toàn Nhóm Công tác liên ngành thực hiện Hợp đồng BOT đoạn An Sương - An Lạc, Quốc lộ 1 | Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hồ Chí Minh phần sản xuất, lắp dựng và duy tu đường thủy nội địa. | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển giao thông xanh | Duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Đặng Văn Bi (một phần khu phố 5 và 6), phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3533/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng) tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư Quận 12 (Khu 2) tại phường Thới An, Quận 12 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3589/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3592/QĐ-UBND về gia hạn thời gian hoạt động của Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3211/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác giữa Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3214/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án phát triển nghề công tác xã hội |

Kiện toàn Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố và Tổ giúp việc cho Hội đồng

Ngày 25/9/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4056/QĐ-UBND về kiện toàn Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố và Tổ giúp việc cho Hội đồng. Nhân sự Hội đồng gồm 19 thành viên, tổ giúp việc Hội đồng gồm 21 thành viên, nội dung như sau:

Hội đồng có nhiệm vụ:

- Thực hiện định giá các tài sản theo đề nghị bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và định giá lại trong các trường hợp theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ.

- Thực hiện lưu trữ hồ sơ định giá tài sản theo quy định tại Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ.

- Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố được sử dụng con dấu của Sở Tài chính để hoạt động.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định:

- Quyết định số 4960/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp thành phố và Tổ giúp việc cho Hội đồng;

- Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp thành phố;

- Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thay đổi thành viên Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp thành phố.

Lê Tùng