Đề cương nhiệm vụ “Rà soát, đánh giá quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh hiện hành” | Cập nhật nhân sự Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC | Thành lập Hội đồng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh | Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án mở rộng đường dự phóng Lê Thị Bạch Cát (từ đường Bình Thới đển hẻm 32 Ông Ích Khiêm), Phường 14, Quận 11 | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án nâng cấp, mở rộng các hẻm chính theo quy hoạch giai đoạn năm 2015-2020 trên địa bàn Quận 7 | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án đầu tư xây dựng Cầu Chuối Nước, trên đường Trung An, thuộc xã Trung An, huyện Củ Chi | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng kè kiên cố bảo vệ khu dân cư An Nghĩa (đoạn từ Rạch Nhánh đến ngã ba sông Lòng Tàu), xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ | Điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án nâng cấp đường Đào Cử (giai đoạn 2), thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ | Đầu tư dự án Khu chung cư cao tầng và Thương mại- Dịch vụ - Văn phòng tại Lô H2-01, thuộc Khu dân cư Cát Lái, phường Cát Lái, Quận 2 |

Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Ngày 18/06/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2577/QĐ-UBND về Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

1. Ban chỉ đạo gồm có 38 thành viên

2. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo gồm có 43 thành viên

3. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo

a) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng, triển khai hiệu quả Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2020 và các năm tiếp theo.

b) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng, ban hành các văn bản, kế hoạch, chương trình để triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố. Thành viên Ban chỉ đạo của các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo nhiệm vụ được phân công và trên địa bàn quận - huyện quản lý phù hợp với Kế hoạch, Chương trình chung của thành phố.

c) Phó Trưởng ban Thường trực - Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối tổng hợp, báo cáo về triển khai phân loại chất thải rắn tại nguồn của các sở -  ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân quận - huyện; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố định kỳ 03 tháng/lần trước ngày 25 của tháng cuối mỗi quí.

d) Phó Trưởng ban - Sở Tài chính căn cứ lộ trình thực hiện tại Kế hoạch triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn giai đoạn 2017 - 2020 phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí dự toán kinh phí hàng năm cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện để chủ động triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn; hướng dẫn các quy định ngành về quản lý, sử dụng dự toán, kinh phí để triển khai Chương trình.

e) Ban chỉ đạo Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố thực hiện nhiệm vụ theo quy định và các nội dung chỉ đạo khác của Ủy ban nhân dân thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao; nhiệm vụ của mỗi thành viên do Trưởng ban Ban chỉ đạo phân công.

4. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc

a) Tham mưu cho Ban chỉ đạo trong việc xây dựng phương án, kế hoạch, cơ chế chính sách, quy chế hoạt động và giải pháp triển khai thực hiện Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố.

b) Chuẩn bị tài liệu cho Ban chỉ đạo họp định kỳ và họp sơ kết Chương trình; tham dự cuộc họp của Ban chỉ đạo.

c) Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai, các khó khăn, vướng mắc khi triển khai Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn thuộc phạm vi thực hiện, quản lý; tham mưu, báo cáo cho Ban chỉ đạo để giải quyết kịp thời; tham gia đoàn kiểm tra, giám sát quá trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận - huyện.

d) Giúp Ban chỉ đạo tổ chức họp sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình và xây dựng Chương trình công tác tiếp theo (theo yêu cầu của Ban chỉ đạo).

e) Có Kế hoạch làm việc cụ thể và định kỳ hàng quý họp một lần.

Thành viên Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của mỗi thành viên do Tổ trưởng điều phối; thành viên Tổ giúp việc hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đảm bảo tiến độ, yêu cầu do Tổ trưởng đưa ra.

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố được cấp theo quy định.

5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 5486/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố.

- Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố được giữ nguyên theo Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

- Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên đại bàn thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ) việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

Trần Phát